Garantier

Garantier

Vi får dagligen se hur förändringar av kroppens yttre får våra patienter att må bättre på insidan och detta är vår självklara motivation till att ge all vår kompetens samt bästa service. Att åstadkomma en förändring på utsidan förändrar även insidan. Att kunna fokusera på det viktiga i livet blir lättare när du känner dig fullständig och vacker.
Medicinskt beprövad erfarenhet innebär att vi endast använder tekniker som anses av den medicinska världen vara säkra och effektiva och att vi alltid respekterar de anatomiska förutsättningar du uppvisar vid undersökningen. Vi tar helt enkelt inga onödiga risker. Vi använder metoder som ger dig som patient förutsägbara resultat där du kan känna dig trygg genom hela förloppet. Missnöje med det yttre kan många gånger bidra till ett dåligt självförtroende, genom att förändra det som du mår dåligt över kan hjälpa dig möta dig själv och andra på ett helt nytt och bättre sätt.

På Gerlee eftersträvar vi att 100% av våra patienter blir nöjda. Denna stävan är dock endast möjlig att uppfylla om vissa saker först är klargjorda med patienten.

Först och främst ska ett ingrepp endast genomföras utifall det finns en förlitan på att ens plastikkirurg har erfarenhet och kunskap nog att kunna rätta till de bitar patienten önskar hjälp med. Detta kräver en positiv inställning från både läkarens och patientens sida.

Det finns alltid en liten risk för komplikationer vid kirurgiska operationer som blödning och infektion och detta måste patienten vara medveten om.
Slutresultatet kan bli försämrat av olika former av komplikationer men i regel innebär det endast ett förlängt läkningsförlopp. Vi på Gerlee fäster stort vikt vid att patienten är informerad kring de olika risker och komplikationer som kan uppstå och därför signerar patienter ett informerat samtycke om vilka komplikationer som kan uppstå i samband med den form av kirurgi som patienten eftersöker. De enstaka patienter som upplever otillfredsställelse med resultat beror i regel inte på komplikationer utan beror oftast på att förväntningarna kring slutresultatet inte är möjliga att uppfylla genom ett kirurgiskt ingrepp. Det viktigaste momentet inför en operation är bedömningen av utifall denna patient har realistiska förväntningar och förståelse inför hur slutresultatet kan tänkas bli. Har man orealistiska förväntningar på slutresultatet kan man aldrig bli nöjd oberoende på till vilken klinik man vänder sig till.

Om Garantier Plastikkirurgi

Kostnad & Info

1. Vår garanti gäller under förutsättning:

1.1 Att patient har följt pre och postoperativa instruktioner. Detta kan vara alltifrån till hur patienten ska förhålla sig till rökning, alkohol, övernattning, medicinering, kompressionsplagg, etc. 1.2 Patient måste även sanningsenligt informerat Gerlee utifall det kan finnas en högre riskfaktor hos denna som till exempel: användning av läkemedel, alkoholism, drogberoende, rökning, generella sjukdomstillstånd, psykiska sjukdomar, blödningssjuka, smittsamma överförbara sjukdomar såsom hepatit eller HIV så kliniken kan ta ställning till om vissa delar av garantin ska undantas. Är inte dessa kriterier uppfyllt gäller inte övriga villkor.

2.

I regel korrigeras alla tekniska komplikationer som har uppstått efter operation kostnadsfritt det första året från operationsdagen då efterkontroll gjorts. Undantaget är infektion som uppstår efter misskötsel från patientens sida.

3.

Vi garanterar omoperation vid alla tekniska fel. Garantin gäller inte i de fall där slutresultatet blivit påverkat av kraftig viktökning / viktminskning eller i de fall när resultatet inte är resultat av ett kirurgiskt fel. Garanti gäller inte vid t.ex. en sekundär ptos vid bröstlyft eller ökad bukomfång pga nytillkommen fetma. Fall där patienter har antingen en hög risk, inte följt pre & postoperativa råd eller där trots att operation utförts i enlighet med medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet inte blivit nöjd kan nekas garanti. Detta gäller särskilt där patient har gått emot kirurgens rekommendation gällande val av material och operationsteknik där patienten blivit informerad om att resultatet kan bli sämre med en annan än den i första hand rekommenderade tekniken.

4.

Beslut kring garanti kan inte göras förrän på 6-12 månaders kontrollen. Dels tar det denna tid förrän man kan se slutresultatet och skulle det krävas en omoperation så är detta också tiden som krävs för att tillåta normal läkning.